NEC Express 486 / 33e (ປັບປຸງໃຫມ່)NEC Express 486 / 33e (ບູລະນະ) ດາວໂຫລດຊະອົຟແວ
ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: D9X00B3EXE -- ແຜ່ນ: 1 ຂອງ 1 ປະເພດ: BIOS- ຂະ​ຫນາດ​: 176830 ລາຍລະອຽດ: ລະບົບ Express Systems ແຜ່ນ BIOS Upgrade OS: DOS, Windows 3x, Windows 95, Windows 98, Windows NT 3.51, Windows NT 4,, Windows 2000 ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 1.00.40- Post Date: 3 / 18 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: D9X00B5EXE -- ແຜ່ນ: 1 ຂອງ 1 ປະເພດ: BIOS- ຂະ​ຫນາດ​: 174364 ລາຍລະອຽດ: ລະບົບ Express BIOS Upgrade Disk 5.25in disk OS: DOS, Windows 3x, Windows 95, Windows 98, Windows NT 3.51, Windows NT 4,, Windows 2000 ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 1.00.40- Post Date: 3 / 18 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: PM6X0B12EXE -- ແຜ່ນ: 1 ຂອງ 1 ປະເພດ: BIOS- ຂະ​ຫນາດ​: 248870 ລາຍລະອຽດ: PowerMate Express Series BIOS Upgrade OS: DOS, Windows 3x, Windows 95, Windows 98, Windows NT 3.51, Windows NT 4,, Windows 2000 ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 1.00.17- Post Date: 3 / 18 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: PM6X0B14EXE -- ແຜ່ນ: 1 ຂອງ 1 ປະເພດ: BIOS- ຂະ​ຫນາດ​: 251466 ລາຍລະອຽດ: ອັບເກດ BIOS ສໍາຫລັບ NEC PowerMate Express Series 3.5in disk OS: DOS, Windows 3x, Windows 95, Windows 98, Windows NT 3.51, Windows NT 4,, Windows 2000 ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 1.00.17- Post Date: 3 / 18 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: S30000X3EXE -- ແຜ່ນ: 3 ຂອງ 4 ປະເພດ: Main Board- ຂະ​ຫນາດ​: 23901 ລາຍລະອຽດ: PowerMate Express Systems Configuration Utilities OS: DOS, Windows 3x ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 3.00.00- Post Date: 3 / 19 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: S30000X4EXE -- ແຜ່ນ: 4 ຂອງ 4 ປະເພດ: Main Board- ຂະ​ຫນາດ​: 311697 ລາຍລະອຽດ: PowerMate Express Systems Configuration Utilities OS: DOS, Windows 3x ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 3.00.00- Post Date: 3 / 19 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: S3030131EXE -- ແຜ່ນ: 1 ຂອງ 4 ປະເພດ: Main Board- ຂະ​ຫນາດ​: 786531 ລາຍລະອຽດ: PowerMate Express Systems Configuration Utilities OS: DOS, Windows 3x ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 3.03.01- Post Date: 3 / 19 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: S3030132EXE -- ແຜ່ນ: 2 ຂອງ 4 ປະເພດ: Main Board- ຂະ​ຫນາດ​: 445021 ລາຍລະອຽດ: PowerMate Express Systems Configuration Utilities OS: DOS, Windows 3x ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 3.03.01- Post Date: 3 / 19 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: S3030151EXE -- ແຜ່ນ: 1 ຂອງ 4 ປະເພດ: Main Board- ຂະ​ຫນາດ​: 781901 ລາຍລະອຽດ: PowerMate Express System Configuration Utilities 5.25in disk OS: DOS, Windows 3x ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 3.03.01- Post Date: 3 / 19 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: S3030152EXE -- ແຜ່ນ: 2 ຂອງ 4 ປະເພດ: Main Board- ຂະ​ຫນາດ​: 443006 ລາຍລະອຽດ: PowerMate Express System Configuration Utilities 5.25in disk OS: DOS, Windows 3x ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 3.03.01- Post Date: 3 / 19 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: S3030231EXE -- ແຜ່ນ: 1 ຂອງ 2 ປະເພດ: Main Board- ຂະ​ຫນາດ​: 802885 ລາຍລະອຽດ: PowerMate Express Systems Configuration Utilities OS: DOS, Windows 3x ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 3.03.02- Post Date: 3 / 19 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: S3030232EXE -- ແຜ່ນ: 2 ຂອງ 2 ປະເພດ: Main Board- ຂະ​ຫນາດ​: 450564 ລາຍລະອຽດ: PowerMate Express Systems Configuration Utilities OS: DOS, Windows 3x ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 3.03.02- Post Date: 3 / 19 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: S3030251EXE -- ແຜ່ນ: 1 ຂອງ 2 ປະເພດ: Main Board- ຂະ​ຫນາດ​: 798641 ລາຍລະອຽດ: PowerMate Express System Configuration Utilities 5.25in disk OS: DOS, Windows 3x ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 3.03.02- Post Date: 3 / 19 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: S3030252EXE -- ແຜ່ນ: 2 ຂອງ 2 ປະເພດ: Main Board- ຂະ​ຫນາດ​: 449016 ລາຍລະອຽດ: PowerMate Express System Configuration Utilities 5.25in disk OS: DOS, Windows 3x ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 3.03.02- Post Date: 3 / 20 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: SCUEXP12EXE -- ແຜ່ນ: 1 ຂອງ 4 ປະເພດ: Main Board- ຂະ​ຫນາດ​: 674992 ລາຍລະອຽດ: PowerMate Express / II System Configuration Utility 5.25in disk OS: DOS, Windows 3x ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 2.01.01- Post Date: 3 / 20 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: SCUEXP14EXE -- ແຜ່ນ: 1 ຂອງ 4 ປະເພດ: Main Board- ຂະ​ຫນາດ​: 972588 ລາຍລະອຽດ: PowerMate Express / II System Configuration Utility OS: DOS, Windows 3x ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 2.01.01- Post Date: 3 / 20 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: SCUEXP22EXE -- ແຜ່ນ: 2 ຂອງ 4 ປະເພດ: Main Board- ຂະ​ຫນາດ​: 608840 ລາຍລະອຽດ: PowerMate Express / II System Configuration Utility 5.25in disk OS: DOS, Windows 3x ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 2.01.01- Post Date: 3 / 20 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: SCUEXP24EXE -- ແຜ່ນ: 2 ຂອງ 4 ປະເພດ: Main Board- ຂະ​ຫນາດ​: 606871 ລາຍລະອຽດ: PowerMate Express / II System Configuration Utility OS: DOS, Windows 3x ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 2.01.01- Post Date: 3 / 20 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: SCUEXP32EXE -- ແຜ່ນ: 3 ຂອງ 4 ປະເພດ: Main Board- ຂະ​ຫນາດ​: 91897 ລາຍລະອຽດ: PowerMate Express / II System Configuration Utility 5.25in disk OS: DOS, Windows 3x ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 2.01.01- Post Date: 3 / 20 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: SCUEXP34EXE -- ແຜ່ນ: 3 ຂອງ 4 ປະເພດ: Main Board- ຂະ​ຫນາດ​: 90019 ລາຍລະອຽດ: PowerMate Express / II System Configuration Utility OS: DOS, Windows 3x ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 2.01.01- Post Date: 3 / 20 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: SCUEXP42EXE -- ແຜ່ນ: 4 ຂອງ 4 ປະເພດ: Main Board- ຂະ​ຫນາດ​: 796597 ລາຍລະອຽດ: PowerMate Express / II System Configuration Utility 5.25in disk OS: DOS, Windows 3x ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 2.01.01- Post Date: 3 / 20 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: SCUEXP44EXE -- ແຜ່ນ: 4 ຂອງ 4 ປະເພດ: Main Board- ຂະ​ຫນາດ​: 788006 ລາຍລະອຽດ: PowerMate Express / II System Configuration Utility OS: DOS, Windows 3x ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 2.01.01- Post Date: 3 / 20 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: T3000SS1EXE -- ແຜ່ນ: 1 ຂອງ 2 ປະເພດ: Main Board- ຂະ​ຫນາດ​: 611786 ລາຍລະອຽດ: SCSI Storage Manager for Express / II Series OS: DOS, Windows 3x ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 1.01.00- Post Date: 3 / 23 / 1998 ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ: T3000SS2EXE -- ແຜ່ນ: 2 ຂອງ 2 ປະເພດ: Main Board- ຂະ​ຫນາດ​: 999943 ລາຍລະອຽດ: SCSI Storage Manager for Express / II Series OS: DOS, Windows 3x ຫມາຍເລກເວີຊັນ: 1.01.00- Post Date: 3 / 23 / 1998
NEC ສະຫນັບສະຫນູນຊຸດບໍລິການ Windows.

ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *