Acer Ferrari 1000 ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP, Vista ໄດເວີ, ແອບພິເຄຊັນ, ຄູ່ມື


Acer Ferrari 1000 Notebook

ດາວໂຫລດ Acer Ferrari 1000 ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP 32 / 64bit, Vista 32bit ໄດເວີ, ຍູທິລິຕີ້, ການປັບປຸງແລະຄູ່ມື.

ກະລຸນາເລືອກລະບົບ Windows ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ:


ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຮາດແວໃນລະບົບຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກໄດເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ? ດາວໂຫລດອຸປະກອນກວດຫາຜູ້ຂາຍອຸປະກອນ .
ສຽງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Audio DriverRealtek5.10.0.527324.2 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek5.10.0.527325.0 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.533433.4 MB09 / 10 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Bluetooth DriverBroadcom5.0.1.150071.3 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom5.1.2535.05.9 KB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom5.0.1.330071.9 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverFoxconn6.0.1.490057.8 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverIntel5.0.1.150071.4 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Camera DriverLogitech10.4.0.131988.7 MB09 / 10 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverLogitech1.01.3 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Camera DriverLogitech9.4.4.108258.2 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Camera DriverSuyin5.7.16.019.0 MB09 / 10 / 2009ດາວໂຫລດ
CardReader
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver Card ReaderTI2.0.0.23.8 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderTI2.0.0.64.9 MB09 / 10 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderTI1.0.1.153.5 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Chipset
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Chipset DriverATI8.421.0.0111.3 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Chipset DriverAcer1.3.22.7 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
CPU
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
CPU DriverAMD1.3.2.02.7 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LAN DriverBroadcom9.52.0.0198.9 KB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
LAN DriverBroadcom9.5251.1 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Modem
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Modem DriverConexant7.48.0.01.8 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Modem DriverAgere2.1.53742.6 KB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Modem DriverAgere2.1.53697.8 KB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Modem DriverConexant7.48.00.001.5 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
TouchPad
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Touchpad DriverSynaptics8.3.14.05.4 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics8.3.0.05.4 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
VGA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
VGA DriverATI8.253.1137.6 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
VGA DriverATI8.253.1137.7 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Wireless LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Wireless LAN DriverBroadcom4.102.15.643.0 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros4.2.2.71.6 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom4.80.28.79.5 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom4.10.40.075.7 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros4.2.2.4325.3 KB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Generic UG
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Generic User GuideAcer1.01.1 MB03 / 01 / 2010ດາວໂຫລດ
ຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້Acer1.03.4 MB12 / 12 / 2008ດາວໂຫລດ
BIOS
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
BIOSAcer32043.3 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer GridVista
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer GridVista ApplicationAcer2.00.2032640.2 KB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer VCM
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer VCM (Voice Connection Manager) ການນໍາໃຊ້Acer2.01.3013.5 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
eDataSecurity
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eDataSecurity Management ApplicationAcer2.5.424159.9 MB01 / 16 / 2009ດາວໂຫລດ
eFramework
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer Empowering Technology FrameworkAcer2.5.400614.6 MB01 / 16 / 2009ດາວໂຫລດ
eLock
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer Application eLock ManagementAcer2.5.40056.4 MB01 / 16 / 2009ດາວໂຫລດ
eNet
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eNet Management ApplicationAcer2.6.40079.2 MB01 / 16 / 2009ດາວໂຫລດ
ePower
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer ePower Application ApplicationAcer2.5.401411.2 MB01 / 16 / 2009ດາວໂຫລດ
ePresentation
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer ePresentation Management ApplicationAcer2.5.40024.0 MB01 / 16 / 2009ດາວໂຫລດ
eSetting
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eSetting Application ApplicationAcer2.5.40107.6 MB01 / 16 / 2009ດາວໂຫລດ
LaunchManager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer LaunchManager ApplicationDritek1.2.0.12082.1 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer LaunchManager ApplicationDritek2.0.052.7 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer LaunchManager ApplicationDritek1.3.0.2302.1 MB12 / 03 / 2008ດາວໂຫລດ

ປັດຈຸບັນບໍ່ມີບັນຫາສໍາລັບລະບົບນີ້.


ຫນຶ່ງຄິດກ່ຽວກັບ "Acer Ferrari 1000 ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP, Vista ໄດເວີ, ແອບພິເຄຊັນ, ຄູ່ມື"


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *