Acer Aspire 7720ZG Notebook WinXP, Vista, Win7 Driver, Utility


ເອເຊີ Aspire 7720ZG Notebook

ດາວໂຫລດ Acer Aspire 7720ZG ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP, Vista 32 / 64bit, Windows 7 32bit ໄດເວີ, ຍູທິລິຕີ້, ການປັບປຸງແລະຄູ່ມື.

ກະລຸນາເລືອກລະບົບ Windows ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ:


ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຮາດແວໃນລະບົບຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກໄດເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ? ດາວໂຫລດອຸປະກອນກວດຫາຜູ້ຂາຍອຸປະກອນ .
ສຽງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Audio DriverRealtek6.0.1.547737.8 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.541337.0 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.547795.6 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Bluetooth
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Bluetooth DriverFoxconn6.0.1.490057.9 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverFoxconn6.0.1.490057.9 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom5.1.0.390098.8 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Camera DriverSuyin5.8.31.50013.0 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Camera DriverBison7.96.701.0110.0 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Camera DriverSuyin5.8.31.50013.0 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Camera DriverSuyin5.8.30.5008.4 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Camera DriverBison7.32.701.1210.1 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Camera DriverBison7.96.701.1210.1 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Camera DriverChicony5.7.31.4008.5 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Camera DriverChicony5.7.31.4008.5 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Camera DriverChicony5.7.31.4008.5 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
CardReader
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver Card ReaderRicoh360.014.1 MB11 / 03 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRicoh352.022.7 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRicoh352.022.7 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRicoh3.51.012.6 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Chipset
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Chipset DriverIntel8.2.0.10141.9 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel8.2.0.10141.9 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel8.3.0.10132.0 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
CIR
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver CIR (Consumer IR)ONE1.3.1800.9 KB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Driver CIR (Consumer IR)ONE1.3.306.0801.0 KB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LAN DriverBroadcom10.46.0.047.2 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
LAN DriverBroadcom10.46.0.047.2 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
LAN DriverBroadcom10.42.0.047.2 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
MIR
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
MIR DriverONE3.03.1 MB11 / 03 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Modem DriverConexant7.66.003.5 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Modem DriverConexant7.66.0.502.5 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Modem DriverConexant7.66.0.502.1 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
SATA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
SATA DriverIntel7.6.0.10114.5 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
SATA DriverIntel7.6.0.1011626.5 KB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
SATA DriverIntel7.6.0.10114.5 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
TouchPad
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Touchpad DriverALPS7.0.1101.179.0 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics10.0.1542.5 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverALPS7.0.1101.179.0 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics5.5.1101.1334.8 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics10.0.1525.0 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
TurboMemory
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Turbo Memory DriverIntel7.66.0.5021.3 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Turbo Memory DriverIntel1.1.0.101021.3 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
TV tuner
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
TV Tuner Driverliteon3.7.0.48.5 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
TV Tuner DriverYuan2.3.3.62.2 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
TV Tuner DriverAverMedia1.0.64.361.3 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
TV Tuner DriverAverMedia1.1.64.251.1 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
TV Tuner DriverAverMedia1.0.0.361.4 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
TV Tuner Driverliteon3.7.0.44.3 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
TV Tuner Driverliteon3.7.0.48.5 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
TV Tuner DriverYuan2.3.3.62.2 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Driver TV Tuner ສໍາຫລັບ A310AverMedia1.1.0.301.2 MB10 / 05 / 2009ດາວໂຫລດ
TV Tuner DriverAverMedia1.1.0.251.1 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
TV Tuner DriverYuan2.3.3.62.2 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
VGA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
VGA DriverATI8.441.0.075.9 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA7.15.11.674670.4 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
VGA DriverATI8.371.1.1256.4 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
VGA DriverATI8.371.1.100073.9 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel7.14.10.140916.1 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA8.16.11.892677.5 MB03 / 04 / 2010ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel7.14.10.140912.4 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA156.1.5566.8 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
VGA DriverATI8.371.1.100073.9 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
VGA DriverATI8.441.0.075.9 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel6.14.10.488517.4 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA7.15.11.674657.3 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Wireless LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Wireless LAN DriverAtheros7.3.1.732.9 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros7.3.1.732.9 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom4.170.25.1910.8 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom4.170.25.1910.8 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverAtheros5.3.0.673.0 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel11.5.0.34190.0 MB07 / 22 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom4.170.25.124.1 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel11.1.1.22143.4 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Generic UG
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Generic User GuideAcer1.0850.0 KB09 / 05 / 2011ດາວໂຫລດ
BIOS
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
BIOSAcerV1.451.4 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012ດາວໂຫລດ
eDataSecurity
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eDataSecurity Management ApplicationAcer2.8.436147.3 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer eDataSecurity Management ApplicationAcer2.8.435441.4 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
eFramework
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer Empowering Technology FrameworkAcer2.5.401116.4 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer Empowering Technology FrameworkAcer2.5.430118.0 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
eLock
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer Application eLock ManagementAcer2.5.43028.4 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer Application eLock ManagementAcer2.5.40118.4 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
eNet
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eNet Management ApplicationAcer2.6.43049.4 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer eNet Management ApplicationAcer2.6.40099.2 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
ePower
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer ePower Application ApplicationAcer2.5.402511.1 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer ePower Application ApplicationAcer2.5.431111.1 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
ePresentation
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer ePresentation Management ApplicationAcer2.5.40024.0 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer ePresentation Management ApplicationAcer2.5.43005.8 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
eRecovery
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eRecovery Application ApplicationAcer2.5.430415.4 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer eRecovery Application ApplicationAcer2.5.401515.3 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
eSetting
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eSetting Application ApplicationAcer2.5.43028.2 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer eSetting Application ApplicationAcer2.5.40168.2 MB12 / 04 / 2008ດາວໂຫລດ
LaunchManager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer LaunchManager ApplicationDritek2.0.072.6 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer LaunchManager ApplicationDritek2.0.102.6 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
Acer LaunchManager ApplicationDritek2.0.102.6 MB12 / 08 / 2008ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek3.0.033.0 MB11 / 04 / 2009ດາວໂຫລດ

ປັດຈຸບັນບໍ່ມີບັນຫາສໍາລັບລະບົບນີ້.


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *