Acer Aspire 5738DG Notebook Windows XP, Vista, Win7 Driver, Utility


ເອເຊີ Aspire 5738 Notebook

ດາວໂຫລດ Acer Aspire 5738DG ໂນ໊ດບຸ໊ກ Windows XP 32bit, Windows Vista 32 / 64bit, Windows 7 32 / 64bit ໄດເວີ, ຍູທິລິຕີ້, ການປັບປຸງແລະສະຫນັບສະຫນຸນເອກະສານ.

ກະລຸນາເລືອກລະບົບ Windows ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ:


ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຮາດແວໃນລະບົບຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກໄດເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ? ດາວໂຫລດອຸປະກອນກວດຫາຜູ້ຂາຍອຸປະກອນ .
3G
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
3G Module Driverທາງເລືອກ5.0.12.030.6 MB07 / 03 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດໂມດູນ 3G (EM770W)Huawei2.0.3.82713.0 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
3G Module Driver Gobi1000QUALCOMM1.0.21218.8 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
3G Module Driver GTM382ທາງເລືອກ5.1.30.05.6 MB10 / 22 / 2009ດາວໂຫລດ
3G Module DriverQUALCOMM1.0.21109.4 MB09 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
3G Module Driverທາງເລືອກ5.1.30.05.6 MB09 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
3G Module DriverQUALCOMM6.0.5.471.6 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
AHCI
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
SATA AHCI DriverIntel8.5.0.103227.3 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
SATA AHCI DriverIntel8.9.0.102328.5 MB09 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
ສຽງ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Audio DriverRealtek6.0.1.579164.6 MB04 / 15 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek5.10.0.579164.6 MB04 / 15 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB10 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB09 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
Audio DriverRealtek6.0.1.580264.6 MB07 / 24 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Bluetooth DriverBroadcom5.5.0.8200102.5 MB03 / 12 / 2010ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.2.1.80057.4 MB03 / 12 / 2010ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.2.0.970057.5 MB10 / 22 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom5.5.0.7500101.9 MB12 / 08 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverFoxconn6.2.0.970057.7 MB09 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom6.2.0.880056.8 MB08 / 05 / 2009ດາວໂຫລດ
Bluetooth DriverBroadcom5.5.0.7000102.5 MB08 / 05 / 2009ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Camera DriverSuyin5.8.48.5009.9 MB08 / 20 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverChicony5.8.49001.29.3 MB08 / 20 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverSuyin5.0.7.13.3 MB08 / 19 / 2009ດາວໂຫລດ
Camera DriverChicony1.1.74.2162.8 MB08 / 19 / 2009ດາວໂຫລດ
CardReader
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver Card ReaderRealtek6.0.6000.746.8 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRealtek6.1.7600.301027.2 MB10 / 26 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRealtek6.1.7100.300937.2 MB09 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRealtek6.1.7100.300937.2 MB10 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver Card ReaderRealtek6.0.6000.201139.4 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Chipset
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Chipset DriverIntel9.1.1.10154.7 MB09 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.1.1.10154.7 MB10 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
Chipset DriverIntel9.0.0.10112.2 MB04 / 17 / 2009ດາວໂຫລດ
ນິ້ວມື
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Fingerprint DriverAuthenTec6.1.62109.7 MB12 / 17 / 2009ດາວໂຫລດ
Fingerprint DriverAuthenTec6.1.3985.2 MB08 / 04 / 2009ດາວໂຫລດ
Fingerprint DriverAuthenTec6.1.3985.2 MB08 / 04 / 2009ດາວໂຫລດ
LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
LAN DriverBroadcom11.22.0.062.3 MB04 / 15 / 2009ດາວໂຫລດ
LAN DriverBroadcom12.2.1.167.4 MB09 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
LAN DriverBroadcom12.2.0.367.0 MB10 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
LAN DriverBroadcom11.18.0.062.3 MB04 / 15 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Modem DriverLSI2.1.87.0711.7 KB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem DriverLSI2.1.87.0742.4 KB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem DriverLSI2.2.97.01.5 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem DriverLSI2.1.77.9676.8 KB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem DriverConexant7.80.4.555.2 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem Driverliteon7.80.4.552.9 MB09 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem DriverFoxconn2.1.941.4 MB09 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
Modem DriverFoxconn2.1.941.4 MB10 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ໄດເວີອື່ນໆ PhysX SystemSoftwareNVIDIA9.09.042837.2 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
SATA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
SATA Driver AHCIIntel8.9.0.102321.4 MB10 / 22 / 2009ດາວໂຫລດ
TouchPad
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Touchpad DriverALPS7.4.2015.0129.2 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics12.1.0.015.4 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics13.2.2.028.2 MB10 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverALPS7.104.2015.0129.2 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverALPS7.105.2015.11038.4 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverALPS7.105.2015.1019.1 MB09 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverALPS7.5.2015.11038.4 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
Touchpad DriverSynaptics13.2.2.028.2 MB09 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
VGA DriverATI8.581.0.0153.7 MB08 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel7.15.10.162419.9 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel7.15.10.162418.8 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA8.16.11.8766107.8 MB10 / 19 / 2010ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA7.15.11.793091.3 MB11 / 19 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel6.14.10.501620.0 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverATI8.621.0.0157.6 MB08 / 11 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.185525.1 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA6.14.11.795277.9 MB11 / 19 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA7.15.11.793074.0 MB11 / 19 / 2009ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.189224.5 MB10 / 19 / 2010ດາວໂຫລດ
VGA DriverATI8.692.1.0232.6 MB10 / 19 / 2010ດາວໂຫລດ
VGA DriverNVIDIA8.16.11.876689.6 MB10 / 19 / 2010ດາວໂຫລດ
VGA DriverIntel8.15.10.189225.3 MB10 / 19 / 2010ດາວໂຫລດ
WiMax
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Driver WiMaxIntel5.1.29.527.9 MB10 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
Driver WiMaxIntel5.1.29.527.9 MB09 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Wireless LAN DriverBroadcom5.60.18.96.8 MB10 / 29 / 2010ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom5.100.57.1323.9 MB10 / 29 / 2010ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverBroadcom5.60.18.815.2 MB10 / 29 / 2010ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel12.4.1.514.9 MB10 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel12.5.0.597.1 MB10 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverFoxconn3.0.1.07.7 MB10 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN Driver (ຮອງຮັບ Intel Centrino Wireless-N 1000)Intel12.5.0.57192.2 MB06 / 26 / 2012ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel12.4.1.114.9 MB10 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverRalink2.0.8.07.3 MB04 / 15 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverRalink1.1.5.03.0 MB04 / 15 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverIntel12.1.2.1189.7 MB04 / 15 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (HB93-HB95)Atheros7.7.0.2675.7 MB03 / 12 / 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (HB93-HB95)Atheros7.7.0.35621.5 MB03 / 12 / 2010ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (HB93-HB95)Atheros8.0.0.2255.5 MB03 / 12 / 2010ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverRalink3.0.2.07.7 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (CondorPeak)Intel12.5.0.597.1 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN Wireless LAN (5100 / 5300 / 5150 / 5350)Intel12.4.1.114.8 MB10 / 21 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverFoxconn8.0.0.1715.4 MB10 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
Wireless LAN DriverRalink3.0.1.07.7 MB09 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN ໄຮ້ສາຍສໍາຫລັບ SP1x2HMWIntel12.4.1.514.9 MB09 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
ໄດເວີ LAN ໄຮ້ສາຍສໍາຫລັບ SP1x2HABGIntel12.4.1.114.9 MB09 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
Generic UG
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Generic User GuideAcer1.01.1 MB12 / 18 / 2009ດາວໂຫລດ
QuickStartGuide
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ຄູ່ມືການເລີ່ມຕົ້ນAcer1.0977.9 KB04 / 03 / 2009ດາວໂຫລດ
BIOS
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
ປັບປຸງການປະຕິບັດ PXE LAN.Acer1.345.4 MB02 / 08 / 2011ດາວໂຫລດ
ແກ້ໄຂບັນຫາການສະແດງທີ່ຜິດປົກກະຕິທີ່ມີຈຸດຫິມະສໍາລັບ ATI discrete VGA.Acer1.285.4 MB04 / 21 / 2010ດາວໂຫລດ
BIOSAcer1.255.4 MB01 / 11 / 2010ດາວໂຫລດ
3G
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
3G Application for QualcommQUALCOMM1.00.14323.3 MB07 / 07 / 2009ດາວໂຫລດ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012ດາວໂຫລດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
WebCam ApplicationSuyin5.2.7.13.3 MB09 / 30 / 2010ດາວໂຫລດ
Acer WebCam ApplicationChicony1.1.74.2162.8 MB04 / 15 / 2009ດາວໂຫລດ
WebCam ApplicationChicony1.1.74.2162.8 MB09 / 30 / 2010ດາວໂຫລດ
Acer WebCam ApplicationSuyin5.0.7.13.3 MB04 / 15 / 2009ດາວໂຫລດ
eRecovery
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer eRecovery Application ApplicationAcer4.00.300810.4 MB07 / 06 / 2009ດາວໂຫລດ
LaunchManager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
Acer LaunchManager ApplicationDritek3.0.004.3 MB09 / 09 / 2009ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek3.0.034.3 MB10 / 01 / 2009ດາວໂຫລດ
LaunchManager ApplicationDritek3.0.043.0 MB10 / 23 / 2009ດາວໂຫລດ
Acer LaunchManager ApplicationDritek2.0.023.7 MB04 / 14 / 2009ດາວໂຫລດ
PowerSmart Manager
ລາຍລະອຽດຜູ້ຂາຍVersionເລືອກຂະຫນາດວັນທີ່ສະຫມັກ
PowerSmart Manager ApplicationAcer4.05.30049.2 MB10 / 28 / 2009ດາວໂຫລດ
PowerSmart Manager ApplicationAcer4.01.30139.6 MB10 / 28 / 2009ດາວໂຫລດ

ປັດຈຸບັນບໍ່ມີບັນຫາສໍາລັບລະບົບນີ້.


ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *